Teatras


Alytus

Tegyvuoja komedija

Festivalis prasidės lapkričio 7 ir baigsis 22 dieną apdovanojimų vakaru, kurio metu bus išdalytos nominacijos. Alytaus teatro scenoje šeimininkaus 12 konkursinių spektaklių ir du spektakliai svečių teisėmis – Balstogės (Lenkija) ir Jevgenijaus Korniago (Baltarusija) teatrų. Dėl ge­riau­sios ko­me­di­jos var­do, žiū­ro­vų sim­pa­ti­jų ir ki­tų pri­zų var­žy­sis Ši­lu­tės ka­me­ri­nis, „Do­mi­no“, Na­cio­na­li­nis Kau­no dra­mos, Vals­ty­bi­nis jau­ni­mo, Šiau­lių dra­mos, Lie­tu­vos na­cio­na­li­nis dra­mos, te­at­ro pro­jek­tų, „At­vi­ro ra­to“, „Ce­za­rio gru­pės“, Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos, Kau­no ma­žo­jo te­at­rų spek­tak­liai. Vi­si jie – ko­me­di­jos ar­ba jai ar­ti­mo žan­ro, tad ge­ra nuo­tai­ka žiū­ro­vams ga­ran­tuo­ta.

Rotušės a. 2
Kaina
10-60 Lt
Renginio vieta
Rotušės a. 2
Daugiau informacijos rasite
www.teatrufestivalis.lt
Bilietų pirkimo puslapis
bilietai.lt

Panašūs festivaliai